public space

The Workshop cafe

Map it |  27 Ngô Đức Kế, Q1 (Dong Khoi Str.), Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam (Vietnam)